Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, Holland Straal Systemen BV, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht d.d.  25-10-2002   onder nummer 3018057
ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID
1.1              Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen, aanvaardingen, overeenkomsten, o.a. van koop en verkoop, van levering van zaken en diensten en/of uitvoeren van werken, die door Holland Straal Systemen BV partij is, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Door het plaatsen van een order of opdracht stemt de opdrachtgever in met deze voorwaarden.
1.2.            Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten van Holland Straalsystemen BV, en/of waarbij Holland Straal Systemen BV partij is, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van opdrachtgever naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Holland Straal Systemen BV wijst uitdrukkelijk de door opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en heeft deze dan ook nimmer geaccepteerd.
1.2              Bijzondere van de algemene voorwaarden van Holland Straal Systemen BV afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door haar zijn aanvaard, en gelden slechts voor de overeenkomst, waarbij deze zijn overeengekomen
ARTIKEL 2 – AANBOD EN AANVAARDING
 
2.1              Alle aanbiedingen, waaronder offertes, alsmede afbeeldingen, tekeningen en opgaven van capaciteiten, schema’s , prijscouranten , materiaallijsten en overige documentatie, ongeacht of deze zijn geschied rechtstreeks ten kantore van Holland Straal Systemen BV dan wel door middel van agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen en/of wederverkopers, zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten.
2.2              Indien en offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Holland Straal Systemen BV het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.3               Beschrijvingen in offertes zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden Holland Straal Systemen BV niet.
Wijzigingen van technische aard worden door Holland Straal Systemen BV voorbehouden.
2.4              Een overeenkomst tussen Holland Straal Systemen BV en opdrachtgever is slechts bindend voor Holland Straal Systemen BV indien deze door de directie of een bevoegd procuratiehouder schriftelijk is bevestigd, danwel indien Holland Straal Systemen BV, zonder voorafgaande schriftelijke aanvaarding, met de uitvoering daarvan is begonnen.
2.5       Mondelinge afspraken, ook indien deze betrekking hebben op wijzigingen of annuleringen
van een order, binden Holland Straal Systemen BV niet dan nadat en voor zover deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.
Bij verkoop uit magazijnvoorraad kan, naar keuze van Holland Straal Systemen BV, de factuur voor de schriftelijke orderbevestiging in de plaats treden.
2.5              Gegevens vermeld in catalogi, documentatie, verwerkings- en andere adviezen, begeleiding en inspectie, zijn niet bindend en kunnen nimmer gezien worden als enige garantie. Holland Straal Systemen BV is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele fouten en afwijkingen daarin.
ARTIKEL 3 _- PRIJZEN
3.1              Alle prijzen gelden af werkplaats, fabriek of magazijn en zijn in EURO’s uitgedrukt, en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd..
3.2       Holland Straal Systemen BV heeft het recht, indien zich na een aanbieding en/of het sluiten van een overeenkomst wijzigingen voordoen in de prijs van het geoffreerde en/of van de geleverde c.q. verkochte zaken, als gevolg van, maar niet beperkt tot, wijzigingen in de prijs van essentiële hulpmaterialen, fabricagekosten (waaronder begrepen loon en salaris), grondstoffen of onderdelen van de te leveren zaak en/of wijziging valutakoersen en/of invoerrechten, heffingen of andere van overheidswege ingevoerde of verhoogde lasten, deze in de prijs door te berekenen.
3.3       Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever.
3.4       Holland Straal Systemen BV heeft het recht om bij levering van zaken met een factuurwaarde beneden de EURO 200,00 exclusief BTW, EURO 12,50 administratiekosten(en/of kleinschaligheidstoeslag) te berekenen.
ARTIKEL 4 – LEVERING
4.1              Opgegeven levertijden gelden bij benadering en nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient Hollans Straal Systemen BV schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
Holland Straal Systemen streeft ernaar zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijden te houden, doch overschrijding daarvan geeft de opdrachtgever nimmer recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding of opschorting van zijn betalingsverplichting.
4.2              Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vindt levering plaats af werkplaats, fabriek of magazijn.
4.3              Holland Straal Systemen BV heeft het recht de levering op te schorten zolang een opdrachtgever jegens haar niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment dat de opdrachtgever alsnog deze verplichting is nagekomen.
4.4              Holland Straal Systemen BV is te allen tijde gerechtigd om, alvorens tot levering over te gaan of met een reeds begonnen levering voort te gaan, van de opdrachtgever een naar het oordeel van Holland Straal Systemen BV genoegzame zekerheidsstelling voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen te vorderen.
4.5              Indien de levering in gedeelten geschiedt, wordt iedere zending als een afzonderlijke levering geschouwd en in rekening gebracht.
4.6              Zowel bij franco als bij niet franco leveringen vindt het transport steeds plaats voor risico van de opdrachtgever en kan deze geen enkele schade op Holland Straal Systemen BV verhalen terzake van het transport.
4.7              Vanaf het ogenblik van levering zijn de zaken voor rekening en risico van opdrachtgever
Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
–     door in ontvangstname van de zaken, indien deze door of namens de opdrachtgever
      worden afgehaald;
–          bij overdracht van de zaken aan een derde c.q. vervoerder, indien de zaken door diens tussenkomst worden vervoerd;
–          door de zaken éénmaal aan opdrachtgever aan te bieden, middels een verklaring dat de zaken voor ontvangstname gereed zijn.
4.8              Holland Straal Systemen BV is gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan, en de opslagkosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien en voor zover de zaken niet op de overeengekomen datum in ontvangst genomen worden, waarbij een termijn van één maand geldt als er geen nadere termijn is overeengekomen.
4.9              Veranderingen, wijzigingen, dan wel aanvullingen van een opdracht door de opdrachtgever, dan wel het niet tijdig voldoen van de afgesproken termijnbetaling, kan tot gevolg hebben dat de levertijd door Hollans Straal Systemen BV wordt overschreden, welke overschrijding voor rekening en risico van de opdrachtgever zal komen.
4.10          Vervroegde leveringen zijn te allen tijde toegestaan.
4.11          Holland Straal Systemen BV behoudt zich het recht voor om, in voorkomende gevallen, onder rembours te leveren. Bij weigering van een rembourszending is de opdrachtgever verplicht alle hieruit voor Holland Straal Systemen BV voortvloeiende kosten c.q. schade te vergoeden.
ARTIKEL 5 – OVERMACHT
5.1              Holland Straal Systemen BV is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
5.2              Indien Holland Straal Systemen BV door overmacht of anders buitengewone omstandigheden, zoals onder andere maar niet beperkt tot werkstaking, stagnatie in de aanvoer van grondstoffen en/of halffabrikaten en brand, ofwel bij Holland Straal Systemen BV ofwel bij haar leveranciers niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft Holland Straal Systemen BV het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel – indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
5.3              De opdrachtgever is in de gevallen, zoals genoemd in artikel 5.1 en 5.2 niet gerechtigd tot het vorderen van ontbinding van de overeenkomst en/of tot schadevergoeding.
ARTIKEL 6 – EIGENDOMSVOORBEHOUD
 
6.1              De opdrachtgever wordt slechts zonder opschortende voorwaarde eigenaar van de door Holland Straal Systemen BV geleverde of nog te leveren zaken. Holland Straal Systemen blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang de opdrachtgever de vorderingen van Holland Straal Systemen BV terzake de tegenprestatie van enige overeenkomst niet heeft voldaan. Holland Straal Systemen BV blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang de opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit enige, althans gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan en zolang de opdrachtgever vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boeten, renten en kosten.
6.2              Opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan niet gerechtigd op de door Holland Straal Systemen BV geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van Holland Straal Systemen BV te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt de opdrachtgever zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de zaken wordt gevestigd in welk geval de opdrachtgever zich aan verduistering zou schuldig maken, één en ander op straffe van een direct opeisbare boeten van EURO 50.000,00, zulks onverminderd het recht van Holland Straal Systemen BV om werkelijk geleden schade van de opdrachtgever te vorderen. Zolang Holland Straal Systemen BV zich de eigendommen van het verkochte heeft voorbehouden, kan opdrachtgever over het verkochte uitsluitend beschikken voor eigen be- of verwerking.
ARTIKEL 7 – PANDRECHT
7.1              Voor zover Holland Straal Systemen BV geen aanspraak kan maken op haar eigendomsvoorbehoud zoals bedoeld onder artikel 6 van deze voorwaarden, draagt zij de door haar in te leveren zaken aan de opdrachtgever over onder voorbehoud van een bezitloos pandrecht.
7.2              Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen jegens Holland Straal Systemen BV voldoet, heeft Holland Straal Systemen BV het recht om een pandrecht te doen vestigen op alle in eigendom aan de opdrachtgever toebehorende roerende zaken al dan niet door Holland Straal Systemen BV geleverd, zowel tegenwoordige als toekomstige, alsmede op vorderingen, zowel tegenwoordige als toekomstige, van de opdrachtgever op derden.
7.3              De opdrachtgever is, in verband met het gestelde in de voorgaande twee leden van dit artikel, gehouden zijn medewerking te geven aan het opmaken en het ondertekenen van een pandakte. De kosten hiervan komen voor rekening van de opdrachtgever.
7.4              Indien de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn verplichtingen in voorgaande leden van dit artikel te voldoen, verbeurt de opdrachtgever een direct opeisbare boete/dwangsom ad. EURO 5.000,00 per dag, en/of gedeelte van een dag, dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Holland Straal Systemen BV om op vergoeding van de integrale door haar geleden schade aanspraak te maken.
ARTIKEL 8 – RECLAME/KLACHTEN
8.1       Opdrachtgever dient bij levering en bij in ontvangstneming van de zaken c.q. de prestatie terstond te controleren of de levering met de bestelling c.q. zijn opdracht overeenstemt, bij gebreke waarvan hij daarvan schriftelijk melding dient te maken binnen acht dagen na levering van de zaken, onder opgave van redenen. Klachten terzake van uitwendig waarneembare gebreken dienen eveneens schriftelijk binnen acht dagen na levering van de zaken, danwel het versturen van de factuur te geschieden.
 
 
8.2              Opdrachtgever kan op een niet zichtbaar gebrek in de zaken en/of de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen acht dagen nadat hij deze tekortkoming heeft ontdekt of had moeten ontdekken, bij Holland Straal Systemen BV terzake schriftelijk heeft geprotesteerd onder opgave van redenen, doch in geen geval later dan zes maanden na levering van de zaken en/of de verrichte prestatie.
8.3              Opdrachtgever is verplicht de hem geleverde zaken te controleren alvorens deze te gebruiken, en frequent de goede werking van de zaken te onderzoeken.
8.4              De opdrachtgever dient te allen tijde Holland Straal Systemen BV de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.
8.5              De opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid, indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen een klacht heeft ingediend en/of bij Holland Straal Systemen BV niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen en/of hij niet de nodige zorgvuldigheid heeft betracht, teneinde zo spoedig mogelijk een gebrek te ontdekken. De zaken ten aanzien waarvan wordt gereclameerd, dienen door de opdrachtgever zorgvuldig te worden bewaard en op eerste verzoek aan Holland Straal Systemen BV, of een door Holland Straal Systemen BV aan te wijzen derde ter beschikking te worden gesteld ter beoordeling van de klacht.
8.6              In gebruikneming van de zaken geldt als acceptatie. Op de opdrachtgever rust de bewijslast dat de zaken waarop de klachten betrekking hebben dezelfde zijn als die welke door Holland Straal Systemen BV zijn geleverd.
8.7              Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
8.8              Geringe afwijkingen in deugdelijkheid, specificaties, samenstelling, eigenschappen, kleur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt gezien onvermijdelijk zijn of welke volgens usance algemeen worden geaccepteerd, kunnen nimmer grond voor klachten opleveren.
8.9              Retourzendingen van de zaken zonder voorafgaand overleg met Holland Straal Systemen BV is niet toegestaan. Indien retourzending plaatsvindt, geschiedt zowel de verzending als de opslag na aankomst voor rekening en risico van opdrachtgever.
8.10          Indien de klacht naar het oordeel van Holland Straal Systemen BV juist is, zal zij te harer keuze, hetzij de geleverde zaken repareren, hetzij de geleverde zaken gratis vervangen, hetzij de opdrachtgever crediteren voor een bedrag van maximaal de factuurwaarde van de geleverde zaken, onder gelijktijdige restitutie van de zaken.
Holland Straal Systemen BV is niet tot verdere schadevergoeding of kostenvergoeding, hoe ook genaamd, verplicht.
ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID
 
9.1              Holland Straal Systemen BV is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het niet voldoen van door haar geleverde zaken aan wettelijke of anders van overheidswege gestelde zaken van (het gebruik van) deze zaken.
9.2              Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde bestaat er voor Holland Straal Systemen BV geen aansprakelijkheid voor schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade en/of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Holland Straal Systemen BV, haar werknemers en/of hulppersonen.
9.3              Indien en voor zover er op Holland Straal Systemen BV enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal het factuurbedrag.
9.4              De aansprakelijkheid van Holland Straal Systemen BV is in ieder geval te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Holland Straal Systemen BV verzekerd is.
9.5              Schadeclaims ten gevolg van het voorafgaande dienen 14 dagen na het ontstaan daarvan op na het moment dat de opdrachtgever de schade had kunnen onderkennen bij Holland Straal Systemen BV schriftelijk te worden gemeld, op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding door de opdrachtgever.
9.6              De opdrachtgever vrijwaart Holland Straal Systemen BV voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met de door Holland Straal Systemen BV geleverde zaken, gebruik en toepassing van deze zaken en aanspraken in verband met schending van enig auteurs-, industrieel- of intellectueel eigendomsrecht daaronder begrepen. Opdrachtgever ziet te allen tijde van regres op Holland Straal Systemen BV af.
9.7              In geval opdrachtgever buiten Nederland is gevestigd en deze zorgdraagt voor transport van de zaken, staat opdrachtgever jegens Holland Straal Systemen in voor daadwerkelijke uitvoer uit Nederland van de zaken. Opdrachtgever vrijwaart Holland Straal Systemen BV van fiscus en/of derden indien opdrachtgever handelt in strijd met het vorenstaande.
ARTIKEL 10 – GARANTIE
 
10.1          Alle zaken zijn uitsluitend ontworpen en bestemd voor professioneel gebruik en niet voor gebruik door consumenten.
10.2          Holland Straal Systemen BV garandeert slechts de kwaliteit van de gefactureerde zaken gedurende zes maanden.
Holland Straal Systemen BV is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor individuele toepassing(en) door de opdrachtgever, mocht voor eventuele adviezen ten aanzien van de opslag, het vervoer, het gebruik of de toepassing van de zaken.
10.3          Als zaken c.q. een onderdeel van de zaken gedurende de garantieperiode worden vervangen, brengt dit geen wijziging in de vorenvermelde garantietermijn.
10.4          Holland Straal Systemen BV garandeert niet de kwaliteit van de te behandelen ondergrond. De beoordelings- en inspectieplicht daarvan ligt bij de opdrachtgever.
10.5          Holland Straal Systemen BV vergoedt geen kosten terzake reparaties, die niet door technici van Holland Straal Systemen BV zijn uitgevoerd, danwel in opdracht van Holland Straal Systemen BV zijn uitgevoerd. Onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever, al dan niet in opdracht van een tussenhandelaar, worden door Holland Straal Systemen BV berekend.
10.6          De aanspraken op garantie vervallen in ieder geval:
a.       na het verstrijken van de garantieperiode van zes maanden;
b.      indien de opdrachtgever niet tijdig (conform het bepaalde in artikel 8 en/of 9) na het constateren van de gebreken, Holland Straal Systemen BV daarvan in kennis stelt;
c.       indien de opdrachtgever en/of derden zonder voore=kennis of toestemming van Holland Straal Systemen BV werkzaamheden hebben verricht, die in verband staan met de door Holland Straal Systemen BV geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden, die de zaken onoordeelkundig gebruiken, er geen of onjuist onderhoud plaatsvindt en/of er aan de zaken wijzigingen door de opdrachtgever en/of derden zijn aangebracht.
ARTIKEL 11 – RETENTIERECHT
 
11.1          Onverminderd het wettelijk retentierecht is Holland Straal Systemen BV gerechtigd enige zaak van de opdrachtgever, welke hem op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden, zulks tot de volledige voldoening van al hetgeen Holland Straal Systemen BV uit welken hoofde dan ook van opdrachtgever heeft te vorderen heeft plaatsgehad, tenzij de opdrachtgever ter zake van die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld.
ARTIKEL 12 – ONTBINDING
 
12.1          Indien opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst , niet, niet tijdig of niet volledig nakomt is Hollans Straal Systemen BV gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de levering van de zaken op te schorten en/of de desbetreffende koopovereenkomst met directe ingang te ontbinden, zulks onverminderd alle overige aan Holland Straal Systemen BV toekomende rechten.
12.2          Holland Straal Systemen BV kan, naast de overige aan haar toekomende rechten, de overeenkomst met opdrachtgever te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en gerechtelijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens opdrachtgever met directe ingang ontbinden indien opdrachtgever ingebreke blijft eventueel vooraf verlangde zekerheid te stellen, niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, in staat van insolventie geraakt, in staat van liquidatie geraakt, indien het faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd, indien surséance van betaling wordt aangevraagd, bij overlijden van opdrachtgever, of indien opdrachtgever zijn bedrijf staakt en/of beslag onder opdrachtgever wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven of in geval van overmacht of daarmee gelijk te stellen omstandigheden.
ARTIKEL 13 – BETALING
 
13.1          Betaling dient door opdrachtgever te geschieden bij de aflevering à contant, doch in ieder geval binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening of korting.
13.2     Holland Straal Systemen BV heeft het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, danwel zekerheid voor de betaling te verlangen.
13.3     Alle betalingstermijnen gelden als fatale termijnen.
13.4     Indien Holland Straal Systemen BV enige vordering op de opdrachtgever geeft die niet      voortvloeit uit geleverde of te leveren zaken of uit ten behoeve van de opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, zoals terzake van een vordering wegens tekortkoming van zodanige overeenkomsten, zullen die betalingen die van de opdrachtgever kunnen worden ontvangen allereerst strekken tot betaling van die vorderingen. Hollans Straal Systemen BV mag te allen tijde bedragen die zij tegoed heeft van de opdrachtgever, ongeacht de reden van ontstaan, verrekenen met openstaande bedragen.
13.5     De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds (behoudens het geval genoemd in artikel 13.4) ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de opdrachtgever dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
13.6     In geval de opdrachtgever één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig, of niet volledig nakomt, is opdrachtgever vanaf de (factuur)vervaldatum aan Holland Straal Systemen BV een rente verschuldigd over alle te late betalingen van 1,5 % per maand of een gedeelte van een maand waarbij een gedeelte van een maand geldt als volle maand. Tevens komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde, openstaande bedrag, zulks onverminderd de door de rechter toe te schatten proceskosten en onverminderd de hierboven vermelde vertragingsrente van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand.
ARTIKEL 14 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
14.1     Op alle overeengekomen van /met Holland Straal Systemen BV is uitsluitend Nederlands          recht van toepassing.
14.2     Indien een geschil volgens de wettelijke regels valt onder de bevoegdheid van de rechtbank is de Arrondissementsrechtbank te Utrecht bevoegd danwel de volgens de wet bevoegde rechter, zulks ter keuze van Holland Straal Systemen BV.

HSS Torbo B.V.

Klein Loolaan 21
3972 KB Driebergen
Holland

Telefoon: 0343 – 511140